Cho một mẫu mã hợp kim Na-Ba công dụng với nước dư thu được dung dịch X với 3,36 lít khí (đktc). Cho hỗn hợp X công dụng cùng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M với AlCl3 0,6M. Kân hận lượng kết tủa nhận được là

Pmùi hương pháp giải

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = ?

XOH- + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì máy từ các bội phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Đặt số mol vào những PTHH suy ra số mol kết tủa nhận được.Bạn đang xem: Cho 1 chủng loại kim loại tổng hợp na-ba

Lời giải của GV mctq.vn

nH2 = 0,15 mol; nH+ = nHCl = 0,1 mol; nAl3+ = nAlCl3 = 0,06 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = 0,3 mol

XOH-: 0,3 mol + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì máy từ bỏ những phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

0,1 → 0,1dư 0,2

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,06 → 0,18 dư 0,02 → 0,06

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

0,02 ← 0,02

=> nAl(OH)3 nhận được = 0,06 - 0,02 = 0,04 mol => m kết tủa = 0,04.78 = 3,12 gam

Đáp án buộc phải chọn là: b

...Bạn đang xem: Cho 1 mẫu hợp kim na-ba

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Trộn hỗn hợp đựng a mol AlCl3 cùng với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần phải có tỉ lệ

Dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M để tổ hợp hết buổi tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là

Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau Khi bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M công dụng cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

Hòa tung 8,6 gam lếu hợp kim một số loại K cùng Al vào nước, sau phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí (đktc) với m gam hóa học ko chảy. Giá trị của m là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Al với Na vào nước dư, sau thời điểm những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là :

X tất cả Ba cùng Al. Cho m gam X vào nước dư, sau thời điểm những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống, tổng hợp trọn vẹn m gam X bởi hỗn hợp NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Một các thành phần hỗn hợp X có Na, Al cùng sắt (cùng với tỉ trọng mol Na và Al khớp ứng là 5 : 4) chức năng cùng với H2O dư thì thu được V lít khí, hỗn hợp Y và hóa học rắn Z. Cho Z chức năng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì nhận được 0,25V lít khí (các khí đo sinh sống cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của sắt trong các thành phần hỗn hợp X là

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, chiếm được m gam kết tủa. Mặt không giống, cho một,5V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, nhận được 0,75m gam kết tủa. Giá trị của V là

Tiến hành 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: mang đến 100 ml hỗn hợp AlCl3 x (mol/l) chức năng với 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được 2y mol kết tủa. Thí nghiệm 2: Cho 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) tác dụng với 660 ml dd NaOH 1M nhận được y mol kết tủa. Giá trị của x là:

Cho 5,6 gam tất cả hổn hợp NaOH với KOH (có yếu tố rứa đổi) hài hòa vào nước được hỗn hợp Z. Cho hỗn hợp Z bội nghịch ứng với dung dịch cất 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa nhận được lớn nhất cùng nhỏ dại tuyệt nhất là:

Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho tổng thể X tính năng cùng với 200 ml hỗn hợp (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X cùng với 300 ml dung dịch Y nhận được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y nhận được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X là

Cho x gam Al tan hoàn toàn vào y mol HCl thu được dung dịch Z cất 2 hóa học tan gồm cùng nồng độ mol. Thêm rảnh rỗi dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì vật thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH- là


Giá trị của x là :

Nhỏ nhàn rỗi hỗn hợp cho dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A đựng Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ nam nữ thân trọng lượng kết tủa và số mol OH- được trình diễn bằng trang bị thị sau:


Nếu mang đến 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3M vào 100 ml hỗn hợp A thì cân nặng kết tủa nhận được là bao nhiêu?

Dung dịch X cất a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót thư thả dung dịch NaOH vào dung dịch X ta bao gồm vật thị sau


Giá trị của x là

Hòa tung không còn a mol Al vào dung dịch cất 2a mol NaOH chiếm được dung dịch X. Tóm lại nào sau đây đúng ?
Xem thêm: Các Mẫu Giày Adidas Nmd Chính Hãng Giá Bao Nhiêu, Giày Adidas Nmd Chính Hãng

Giá trị của m và V theo lần lượt là :

Cho 46,6 gam tất cả hổn hợp X gồm Na, K, Ba cùng Al2O3 ( trong số đó oxi chỉ chiếm 30,9% về kăn năn lượng) hòa hợp hết trong nước chiếm được hỗn hợp Y với 8,96 lít H2 ( đktc). Cho 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Cho một mẫu mã hợp kim Na-Ba chức năng với nước dư nhận được dung dịch X với 3,36 lkhông nhiều khí (đktc). Cho dung dịch X tính năng cùng với 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa nhận được là

Hòa rã hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X cất HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được hỗn hợp Y. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M nên sản xuất dung dịch Y nhằm lượng kết tủa thu được lớn nhất là

Trộn 100 ml hỗn hợp AlCl3 1M cùng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng kết tủa nhận được là

Cho lượng dư hóa học nào trong các hóa học sau vào dung dịch AlCl3 mà lại sau khoản thời gian những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được kết tủa Al(OH)3?

Hỗn hợp X tất cả Al và Al2O3. Hòa chảy trọn vẹn 1,83 gam X vào 50 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), nhận được V lkhông nhiều H2 (đktc). Giá trị của V là

Cho lếu kim loại tổng hợp nhiều loại gồm 5,4 gam Al với 2,3 gam Na tính năng cùng với nước dư. Sau khi những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn trọng lượng chất rắn sót lại là

Cho khoan thai mang đến dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 hiện tượng kỳ lạ quan lại gần cạnh được là

Hòa rã không còn m gam nhôm vào hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc). Thể tích hỗn hợp NaOH về tối tđọc yêu cầu sử dụng là

Cho 11,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al cùng Cu vào hỗn hợp NaOH (loãng, dư). Khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 6,72 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu vào tất cả hổn hợp X là

Lần lượt thực hiện 2 thể nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho rảnh dd NH3 mang lại dư vào dd Al(NO3)3.

- Thí nghiệm 2: Cho đàng hoàng dd NaOH đến dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào sau đây đúng?

Cho 100 ml hỗn hợp NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào hỗn hợp cất 0,02 mol MgCl2 cùng 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa cùng nung mang đến trọng lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m bé dại tốt nhất thì giá trị của x buổi tối tgọi là

Hoà chảy 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 cùng 0,16 mol Al2(SO4)3 vào hỗn hợp chứa 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Trường phù hợp làm sao sau đây chiếm được Al(OH)3?

Nhận định như thế nào sau đây không đúng ?

Cho thong thả dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào dung dịch đựng a mol các thành phần hỗn hợp bao gồm HCl, AlCl3 cùng Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) nhờ vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn biểu diễn nhỏng đồ dùng thị bên. Giá trị của a là:


Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 cho đến khi phản bội ứng trọn vẹn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Cho ung dung 350 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là

Hòa tung hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng đựng 0,2 mol H2SO4, nhận được khí H2 cùng hỗn hợp X. Cho rảnh rỗi dung dịch NaOH 2M vào X, hiệu quả phân tách được ghi ngơi nghỉ bảng sau: