Đề thi tiếng Anh vào bank gồm câu trả lời (P1)

*
*

Đề thi tiếng Anh vào bank là 1 trong những trong những cụm từ bỏ được nhiều bạn tìm tìm. Để góp chúng ta gồm thêm tư liệu tiếng Anh có lợi Cửa Hàng chúng tôi gửi tới các bạn bộ đề thi tiếng Anh vào ngân hàng có đáp án góp các bạn tất cả thêm tài liệu ôn luyện giờ Anh cho kỳ thi tuyển chọn dụng của bản thân.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào ngân hàng có đáp án

Đề thi tiếng Anh vào ngân hàng gồm đáp án

Đây là đề thi giờ Anh vào bank Viettinbank năm 2010, hi vọng sẽ giúp các bạn dành được tài liệu giờ Anh tốt nhất có thể.

A Chọn câu vấn đáp đúng

1.She rang khổng lồ make an early ____ at the hairdressers

a.Appoinment c. Order

b.Assignment d. date

2.One ____ of the public transport is its unreliability

a.Disorder c. disappoinment

b.Dislike d. disadvantange

3.I am afraid ____ mentioning it to him

a.Of c. at

b.In d. to

4.The by-laws say that all dogs _____ be kept on a lead in the park

a.Ought c. need

b.Must d. have

5.I will ask hlặng to come if I _____ him

a.Will see c. saw

b.see d. have been

6.If he s not bachồng _____ mid night, I am going lớn phone the police

a.By c. on

b.Untill d. Till

7.I would go lớn the America if I ____ time to bởi vì it

a.Will have c. have

b.Would have sầu d. had

8.I am very _____ in information about your company s holiday

a.Interested c. Concerned

b.Interesting d. Bored

9.You should _____ a lawyer before you sign the document

a.Counsel c. consult

b.Cheông xã d. Communicate

10.The play was very long, but there were two _____

a.Intervals c. Gaps

b.Rests d. Interruptions

11.How much have you borrowed _____ me already ?

a.Of c. Off

b.From d. On

12.The government should spend money in new hospital _____ on defense

a.Other c. better

b.Rather d. instead

13.I am afraid I know nothing about the fight for independence. It was _____ .

a.Behind the time c. before my time

b.As the same time d. For the time being

B Viết lại câu cơ mà không biến hóa thứ tự

1.Her expenses / get / higher / everymonth.

2.I / rather / stay / home page / tonight / go / cinema.

3.Kathy / suggest / her husband / tonight / go / cinema

4.I / have / my car / wash / yesterday

5.Customer / want / open / account / name / John Smith.

Xem thêm: TảI Battlefield Vietnam Full [email protected] Fshare, TảI Battlefield Vietnam

C Viết lại câu với gợi ý

1.I m having a lot of trouble new because I lost my passport last week

If I …

2.It is believed that the man escaped in a stolen car

The man is …

3.Mike said that: I m quite sure it s broken

Mike said that ..

4.They should have sầu finished the work

The work …

5.When does the ngân hàng cthất bại ?

Can you tell me …

Trong nội dung học tập thi giờ đồng hồ Anh vào ngân hàng các bạn hãy chú ý thêm về phần nhiều phần phát âm đọc. Hãy hiểu các tài liệu liên quan tới những bài xích hiểu hiểu thuộc nghành nghề ngân hàng để có thể học tập rất tốt tiếng Anh mang đến kỳ thi này nhé!